Voorbereiden Bijbelstudie "Abram en familieruzie"

Aanstaande zondag is er om 16.30 uur weer een Bijbelstudie. De vragen kunt u alvast maken. Ze zijn hieronder te vinden. U kunt ook de originele versie bekijken, klik dan hier

 

Terugblik Bijbellezen 2

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Heeft u weleens een (familie)ruzie meegemaakt?

Wat deed dat met u? Hoe ging u hier mee om?

 

Intro

Abram is terug in Kanaän, de hongersnood is voorbij. God heeft voor Abram en Saraï gezorgd. Maar de ene crisis is nog niet voorbij of er volgt een tweede. Dat is niet makkelijk voor Abram. Er komt ruzie tussen de herders van Abram en de herders van Lot. Als ze er met de schapen op uit trekken om gras te zoeken en plekken war water is, dan wordt er ruzie gemaakt. De herders ruziën over het stukje land, ze gunnen elkaar geen ruimte en willen dat hun eigen schapen het meeste en het beste gras kunnen eten. De ruzie loopt hoog op, zelfd de omgeving merkt het. Het wordt tijd om in te grijpen. Maar hoe? Wat doet Abram en wat doet Lot? En hoe blijkt dat God boven deze situatie staat?

 

Lezen

Genesis 13 vers 1 t/m 18

 

1 Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem.

2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.

3 En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-el toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Beth-el, en tussen Ai;

4 Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had; en Abram heeft aldaar den Naam des HEEREN aangeroepen.

5 En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.

6 En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen.

7 En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaänieten en Ferezieten in dat land.

8 En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders.

9 Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan.

10 En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar.

11 Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.

12 Abram dan woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.

13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.

14 En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.

15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.

16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.

17 Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.

18 En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar.

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Wie gaan er met Abram mee terug naar Kanaän? Kijk ook naar Genesis 13 vers 1.

Vraag 2: Wat is het eerste wat Abram doet, als hij terug is? Kijk ook naar Genesis 13 vers 4.

Vraag 3: Welk probleem ontstaat er bij terugkeer in Kanaän? Kijk ook naar Genesis 13 vers 5 t/m 7. Wat ontdekt u hier bij de herders?

Vraag 4: Waarom en hoe reageert Abram op dit probleem? Kijk ook naar Genesis 13 vers 8 en 9.

Vraag 5: Welk antwoord geeft Lot op de vraag van Abram? Kijk ook naar Genesis 13 vers 10 en 11.

Vraag 6: Naar welke kant gaat Abram en naar welke kant Lot? Kijk ook naar Genesis 13 vers 12. Wie gaat de beste kant op?

Vraag 7: Wie vergeet Abram niet en welke boodschap krijgt hij? Kijk ook naar Genesis 13 vers 13 t/m 17. Wat valt u op aan de boodschap die Abram krijgt?

Vraag 8: Wat doet Abram na dit alles. Kijk ook naar Genesis 13 vers 18.

 

Overdenken

Vraag 1: Herkent u ruzie op de werkvloer? Wat zou een oorzaak van ruzie kunnen zijn?

Vraag 2: Wat kunt u leren van Abrams reactie op deze ruzie?

Vraag 3: Hoe zou u gereageerd hebben op Abrams vraag?

Vraag 4: Met wie zou u mee gegaan zijn, met Lot of met Abram? En waarom?

Vraag 5: Wat laat God duidelijk zien in dit verhaal? Welke rijkdom ligt er in het kennen van God?