Voorbereiden Bijbelstudie "Abram met levensvragen (1)"

Ook deze week kunt u weer de Bijbelstudie voorbereiden. Klik hier voor het PDF-document. De vragen zijn hieronder ook nog een keer uitgewerkt:

 

Terugblik Bijbellezen 4

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Wat zijn uw levensvragen en wat doet u daarmee?

 

Intro

Abram is weer teruggekeerd naar zijn tent. Lot is bevrijd. Dan gaat God tot Abram spreken. Abram blijkt met diepe levensvragen te zitten. God had hem een zoon beloofd, maar tot nu toe hebben Abram en Saraï geen kinderen kunnen krijgen. Abram worstelt hiermee. Waarom heeft hij nog geen zoon? Wat doet hij? Maar nog belangrijker, wat doet God?

 

Lezen

Genesis 15 vers 1 t/m 6

1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

2 Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliëzer?

3 Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!

4 En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.

5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!

6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Wat wordt er bedoeld met: Na deze dingen? (Genesis 15 vers 1)

Vraag 2: Wie gaat er tot Abram spreken en wat zegt Hij? (Genesis 15 vers 1) Wat betekenen deze woorden? Waarom zou God dit tegen Abram zeggen>

Vraag 3: Hoe reageert Abram op deze woorden? (Genesis 15 vers 2 en 3) Waarom reageert Abram zo?

Vraag 4: Welk antwoord krijgt Abram van de Heere? (Genesis 15 vers 4)

Vraag 5: Wat doe de Heere nog meer? (Genesis 15 vers 5) Wat zou dit antwoord voor Abram betekend hebben?

Vraag 6: Wat blijkt uit het antwoord van Abram? (Genesis 15 vers 6a) Wat is geloof? Wat betekent geloven in God?

Vraag 7: Wat doet de HEERE? (Genesis 15 vers 6b) Wat is gerechtigheid? Waarom is gerechtigheid belangrijk? Wie heeft er voor gerechtigheid gezorgd?

 

Overdenken

Vraag 1: Abram heeft het moeilijk, hij begrijpt de weg van zijn leven niet? Herkent u dit (weleens)?

Vraag 2: Vertelt u, net als Abram, ook (weleens) aan God wat u moeilijk vindt? Waar wel of niet?

Vraag 3: Wat kunt u uit het antwoord van God aan Abram leren over God?