Voorbereiden Bijbelstudie "Abram met levensvragen (2)"

De middagdienst op zondag 19 april is weer een Bijbelstudie. Het gaat erover dat Abram levensvragen heeft (deel 2). Luistert en kijkt u ook weer mee?

 

De vragen om u voor te bereiden kunt u hier vinden, maar ze staan ook weer hieronder:

 

Terugblik Bijbellezen 5

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Wat is er belangrijk bij het sluiten van een belangrijke arbeidsovereenkomst of koopcontract?

 

Intro

Abram heeft zijn levensvragen met God gedeeld. Dat is nu bidden. Bidden is spreken tot God en luisteren naar het antwoord van God. Abram is bemoedigd door God, ook al heeft hij nog geen zoon gekregen. Abram gelooft dat God hem toch een zoon zal geven. Maar Abram heeft nog meer vragen. Abram zou niet alleen een zoon krijgen, maar ook een land om te wonen. Ook daat heeft Abram vragen over. In dit verhaal gaat God een verbond (overeenkomst of contract) met Abram sluiten. Dit gebeurde in de tijd van de Bijbel op een bijzondere manier. Bij het sluiten van een overeenkomst zijn altijd twee partijen betrokken, die zich elk aan de voorwaarden van de overeenkomst moeten houden. Maar hoe is dat bij deze overeenkomst? Wat voor bijzonders gebeurt er? En welke boodschap krijgt Abram bij dit verbond?

 

Lezen

Genesis 15 vers 7 t/m 21

7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.

8 En hij zeide: Heere, HEERE! waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?

9 En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarigen ram, en een tortelduif, en een jonge duif.

10 En hij bracht Hem deze alle, en hij deelde ze middendoor, en hij leide elks deel tegen het andere over; maar het gevogelte deelde hij niet.

11 En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg.

12 En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem.

13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.

14 Doch Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have.

15 En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven worden.

16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen.

17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.

18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:

19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,

20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,

21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Wat zegt de Heere nog meer tegen Abram? (Genesis 15: 7)

Vraag 2: Hoe reageert Abram hierop? (vers 8) Waarom reageert Abram zo?

Vraag 3: Welke opdracht krijgt Abram van de HEERE? (vers 9 en 10)

Vraag 4: Wat gebeurt er daarna? (vers 11 en 12)

Vraag 5: Wat maakt God door dit beeld duidelijk? (vers 13 - 16)

Vraag 6: Wat ziet Abram na het spreken van de HEERE? (vers 17) Wat betekent dit?

Vraag 7: Hoe heeft de Heere een verbond met Abram gemaakt? (vers 18) Wat betekent een verbond? Wat is er bijzonder aan dit verbond? 

 

Overdenken

Vraag 1: Welke ervaringen heeft u met contracten die u afgesloten heeft?

Vraag 2: Zou God te vertrouwen zijn?

Vraag 3: Zou het verbond dat God met Abram gelosten heeft, ook betekenis voor uw leven kunnen hebben?